REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ONLINE (ClickMeeting)

 

1. Platforma szkoleniowa – spersonalizowana platforma umożliwiająca prowadzenie działalności edukacyjnej (obejmuje rejestrację Uczestników, zarządzanie płatnościami, prowadzenie webinarów online, dostęp do webinarów na żądanie) działająca w oparciu o Platformę ClickMeeting pod adresem www.sportdoctor.clickmeeting.com

2. Sprzedawca – Doradztwo i Szkolenie Tomasz Chmielewski, ul. Blacharska 8h/1, 53-206 Wrocław, NIP 669-153-07-31, REGON 020779522. Sprzedawca prowadzi działalność edukacyjną pod marką sportdoctor.pl

3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży.

4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zamieszczonego na stronie www.sportdoctor.clickmeeting.com zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem platformy szkoleniowej.

5. Towar – produkt, który Klient nabywa za pośrednictwem platformy szkoleniowej:

 • - webinar - szkolenie online (produkt elektroniczny, usługa)
 • - webinar na żądanie (produkt elektroniczny, usługa)

§2 Warunki zawarcia Umowy

1. Dokonując rejestracji na szkolenie z wykorzystaniem platformy szkoleniowej, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem. Przeprowadzenie procesu rejestracji jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu. Informujemy, że zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem platformy szkoleniowej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar (z wyłączeniem produktów udostępnianych w statusie „bezpłatny”)

2. Klient korzystający z usług Sprzedawcy realizowanych za pośrednictwem platformy szkoleniowej zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia.

3. Platforma szkoleniowa świadczy usługi tylko za pomocą drogi elektronicznej. Zawarcia umowy sprzedaży jest dobrowolne.

4. Umowa zawierana jest drogą elektroniczną poprzez dokonanie przez Klienta procesu rejestracji, a także dokonanie przez niego pełnej płatności zgodnie z dokonanym wyborem produktu.

5. Zakup w ramach platformy szkoleniowej wymaga rejestracji – jest ona niezbędna do udostępnienia zakupionych Towarów.

6. Udostępnienie Towaru odbywa się po dokonaniu procesu rejestracji i uiszczeniu opłaty w wysokości ustalonej w karcie (opisie) Towaru.

§3 Realizacja zamówienia

1. Realizacja umowy sprzedaży odbywa się w terminie ustalonym w harmonogramie (kalendarzu) szkoleń.

2. Sposób realizacji zamówienia (formy komunikacji w trakcie webinaru – kamera, mikrofon, czat) są określone w karcie (opisie) Towaru.

3. Dostawa Towaru odbywa się elektronicznie poprzez przekazanie na adres podany w procesie rejestracji danych dostępowych. Dostęp do pełnej funkcjonalności platformy szkoleniowej jest uzależniony od wniesienia opłaty za zakupiony Towar.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

- odwołania lub przesunięcia terminu webinaru online w sytuacjach losowych uniemożliwiających jego przeprowadzenia w ustalonym terminie i formie
- zmiany godziny rozpoczęcia / zakończenia szkolenia z zachowaniem całkowitego czasu trwania Szkolenia podanego w specyfikacji Usługi

5. O wszelkich zmianach w terminie / sposobie realizacji Usługi Kupujący zostanie poinformowany na drodze elektronicznej na adres wskazany w procesie rejestracji.

6. W przypadku odwołania Szkolenia lub braku akceptacji przez Kupującego zmiany terminu realizacji Sprzedawca zwróci całą opłaconą kwotę w przeciągu 7 dni od daty potwierdzenia przez Kupującego formy realizacji przelewu.

§4 Metody płatności

1. Sprzedawca umożliwia płatność za zamówiony Towar w formie:

 • - przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisów płatności internetowych PayPal lub PayU
 • - regulaminy korzystania z serwisów płatności internetowych znajdują się odpowiednio pod adresami
  • www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full
  • www. poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/

§5 Odstąpienie od Umowy

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta – ze względu na specyfikę Towaru mają zastosowanie następujące punkty ustawy:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. W uzasadnionych przypadkach (zdarzenia losowe, choroba) Kupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy z zachowaniem prawa do zwrotu kwoty dokonanej opłaty lub zmiany terminu / tematu webinaru (w ramach oferty platformy szkoleniowej). Poinformowanie o zaistniałej niemożności udziału w webinarze musi być dokonane w formie elektronicznej na adres tchmielewski@sportdoctor.pl w terminie co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia. Poinformowanie w terminie 3-7 dni spowoduje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o koszty organizacyjne w zryczałtowanej wysokości 50% ceny Towaru. W przypadku poinformowania w terminie poniżej 3 dni przed datą rozpoczęcia webinaru zwrócona zostanie kwota w wysokości 25% ceny Towaru.

§6 Reklamacje

1. Reklamacje powinny być kierowane na adres email: tchmielewski@sportdoctor.pl

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko i adres poczty elektronicznej użyte w procesie rejestracji, przedmiot reklamacji, wskazanie czego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji, ewentualnie jakich cech Towar zamawiany nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go Klientowi miał posiadać.

3. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na adres, z którego ją otrzymał.

§7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, 
www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

2. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko za zgodą obu stron sporu

§8 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie treści zamieszczone, udostępniane i sprzedawane na platformie szkoleniowej korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Zabronione jest ich powielanie, kopiowanie, przetwarzanie i udostępnianie w celach komercyjnych, w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody Autora.

2. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są przewidziane między innymi Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w ramach platformy szkoleniowej Usługi/Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności” platformy szkoleniowej.

3. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Doradztwo i Szkolenia Tomasz Chmielewski ul. Blacharska 8h/1, 53-206 Wrocław, NIP 6691530731, e-mail: tchmielewski@sportdooctor.pl.

5. Klient w procesie finalizacji zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dla realizacji składanego zamówienia.

6. Administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:
podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do realizacji dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji, gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.

7. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

8. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

9. W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.01.2021

 

3. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia Ogólne

 1. 1. Administratorem danych jest Doradztwo i Szkolenia Tomasz Chmielewski z siedzibą we Wrocławiu, ul. Blacharska 8h/1 (NIP: 6691530731, Regon: 020779522). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 2. 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
 4. 4. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 5. 5. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy, adres IP.
 6. 6. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób biorących udział w organizowanych przez Usługodawcę szkoleniach.
 1. 7. Dane osobowe przetwarzane są:
  • - zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • - zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • - w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • - w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
  • - w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie, jeśli zapisałeś się na newsletter.
 2. 8. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. 9. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: tchmielewski@sportdoctor.pl
 4. 10. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. 11. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. 12. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. 13. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. 14. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. 15. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 10. 16. Nasze witryny używają plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 11. 17.Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 12. 18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 13. 19. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.
 14. 20. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • - niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • - „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • - „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • - „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 15. 21. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 16. 22. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji