medycyna tańca

Taniec jest sportem ekstremalnym...

Wczesny wiek rozpoczęcia wyczynu, monotypie ruchowe często połączone z asymetrią obciążeń, zaburzenia odżywiania, lekceważenie urazów narządu ruchu to tylko niektóre z powodów, dla których powstała medycyna tańca. 

 

medycyna tańca - teoretycznie nic nowego... 

- kwalifikacja do zajęć -  z założenia pozytywna, czasami pojawiają się ograniczenia, wskazówki, wyjątkowo przeciwwskazania do danej formy ruchu

- identyfiikacja "talentów" - ocena funkcjonalna z wykorzystaniem zestawów testów analogicznych do stosowanych w sporcie 

- określenie obszarów dysfunkcyjnych w obrębie narządu ruchu + projektowanie treningu uzupełniającego uwzględniającego specyfikę tańca

- ocena ryzyka oraz porady związane z chorobami przewlekłymi

- nadzór nad dietą 

- nadzór nad procesem treningowym dzieci i młodzieży z okresową oceną wpływu treningów na rozwój narządu ruchu

- prawidłowe leczenie uszkodzeń układu mięśniowo-szkieletowego (także tak "banalnych" jak skręcenie kostki)